Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

heart2heart
8357 0ac9

December 17 2014

heart2heart
Nienawidzę samotnych wieczorów. Obnażają wszystko. Tak, jakby nagle wyrzucały ci całą najbardziej bolesną prawdę w twarz. Bez taryfy ulgowej.
— ja

December 07 2014

heart2heart
Nienawidzę ludzi za każde kłamstwo, które musiałem połknąć, żeby teraz nim rzygać.
— Bisz B.O.K

December 05 2014

heart2heart
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co już było i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano
heart2heart
9379 e439
Reposted fromrisky risky viaquotes quotes
heart2heart
2268 a15d
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
heart2heart
9783 44c9
Reposted fromssozs ssozs viaquotes quotes
heart2heart
  Babcia tak zawsze mówi, że problemy rozwiązują się same, i to szybko, jeśli ludzie im nie przeszkadzają.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromIriss Iriss viaquotes quotes
heart2heart
Chcę filmu! Chcę filmu! Chcę mojego własnego filmu! Gdzie jest mój film? Czekam.
1831 294e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
heart2heart
heart2heart
8281 a7e1
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viafelicka felicka
heart2heart
4026 b762 500
Reposted fromfelicka felicka
heart2heart
4129 c598
Reposted fromfelicka felicka
heart2heart
heart2heart
0329 fdf8 500

December 04 2014

heart2heart
Reposted fromMoonTide MoonTide viafelicka felicka
2394 1cb7 500
Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka
heart2heart
3846 e26b 500
heart2heart
1763 c072
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl